Meracie nástroje

Aj vám sa častokrát stane, že potrebujete niečo súrne odmerať a nemáte ako? Respektíve nemáte vhodné náradie napríklad na presné odmeranie dĺžky? V tom prípade neváhajte a prezrite si nasledujúce meracie nástroje. V ponuke je naprík Viac...

Pyrometer bezdotykový infračervený teplomer

Do 7 dní
69,46 €
Pyrometer je prenosné zariadenie umožňujúce merať teplotu bez nutnosti kontaktu s meraným objektom. Vďaka širokému meraciemu rozsahu teplôt, batériovému napájaniu a nízkej hmotnosti sa prístroj môže používať na rôzne aplikácie.
UPOZORNENIE! Ponúkaný merací prístroj nie je meradlom v zmysle zákona o metrológii.
Prístroj sa dodáva v kompletnom stave a nevyžaduje žiadnu ďalšiu montáž. Výnimkou je montáž batérie. Batéria je umiestnená v batériovom priestore v rukoväti zariadenia. Pri výmene batérie je potrebné otvoriť viečko umiestnené pod vypínačom zariadenia. Batériu pripojte ku svorkám, mimoriadnu pozornosť venujte správnej polarite. Batériu vložte do batériového priestoru a zatvorte viečko. Odporúča sa používať kvalitné alkalické batérie.
Stlačením vypínača zariadenie zapnite a počkajte, až sa na displeji objavia údaje. Stláčaním príslušných tlačidiel je možné získať prístup k nasledujúcim funkciám:
- symbol lasera/žiarovky – podržte stlačený vypínač prístroja a súčasne stlačte toto tlačidlo, čím sa zapne alebo vypne laserový zameriavač;
stlačením samotného tlačidla so symbolom lasera/žiarovky sa zapína alebo vypína podsvietenie LCD displeja;
- „°C/°F” – zmena meracích jednotiek medzi stupňami Celzia a Fahrenheita; zmenšovanie hodnoty nastavení;
- „STD/PAGE” – prezeranie uložených meraní; prístroj si zapamätá desať posledných meraní; zväčšovanie hodnoty nastavení;
- „IRT/K” – prepínanie medzi meraním pomocou termočlánku – na LCD displeji sa objaví symbol TC – a meraním na diaľku;
„MODE/SET” – krátkym stlačením tohto tlačidla sa prepína medzi nasledujúcimi funkciami:
- „MAX” – funkcia umožňujúca zobraziť maximálnu hodnotu meranej teploty,
- „MIN” – funkcia umožňujúca zobraziť minimálnu hodnotu meranej teploty,
- „AVG” – funkcia umožňujúca zobraziť spriemerovanú hodnotu merania teploty zo všetkých údajov uložených v pamäti,
- „DIF” – funkcia umožňujúca zobraziť maximálny rozdiel voči vopred nastavenej referenčnej teplote,
- „LAL” – funkcia umožňujúca zobraziť teplotu, pri ktorej sa spustí alarm nízkej teploty,
- „HAL” – funkcia umožňujúca zobraziť teplotu, pri ktorej sa spustí alarm vysokej teploty,
- „E” – zobrazuje hodnotu emisivity. Prednastavená hodnota je 0,95.
Stlačením tlačidla „MODE/SET” a jeho podržaním asi 2 sekundy sa otvorí možnosť nastavovať nižšie uvedené funkcie. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidiel: „°C/°F” – zväčšenie hodnoty a „STD/PAGE” – zmenšenie hodnoty. Potvrdenie nastavenej veličiny sa vykonáva opätovným stlačením tlačidla „MODE/SET” a jeho podržaním asi dve sekundy. Prepínanie medzi funkciami sa uskutočňuje krátkym stlačením tlačidla „MODE/SET”.
- „E” – nastavenie emisivity, prednastavená hodnota je 0,95; je možné ju zmeniť v rozsahu od 0,10 do 1,00. Zvolená hodnota emisivity je aktuálna do okamihu vypnutia napájania prístroja. Po opätovnom zapnutí prístroja sa obnoví prednastavená hodnota. Každý materiál má určitú emisivitu a vo väčšine prípadov zaistí továrensky prednastavená hodnota v prístroji dostatočne presné meranie. Časť materiálov, napr. niektoré kovy, sa vyznačujú odlišnou hodnotou emisivity.
- „LAL” – nastavenie teploty, pri ktorej sa spustí alarm informujúci o nízkej teplote. Alarm je signalizovaný blikaním symbolu „LOW” na
displeji a prístroj vydáva zvukový signál.
- „HAL” – nastavenie teploty, pri ktorej sa spustí alarm informujúci o vysokej teplote. Alarm je signalizovaný blikaním symbolu „HI” na
displeji a prístroj vydáva zvukový signál.
Symbol batérie – indikuje slabú batériu napájajúcu zariadenie. Batériu je potrebné vymeniť.
Meranie teploty
Namierte prístroj smerom na meraný objekt, potom stlačte tlačidlo vypínača a podržte ho stlačené.  Presnosť merania závisí od vzdialenosti od objektu a veľkosti meraného objektu. Pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov je potrebné dodržať postup merania znázornený na obrázku (IV), kde pomer vzdialenosti meracieho prístroja od meraného objektu k priemeru
meranej plochy je rovný optickému rozlíšeniu prístroja, pričom meraný objekt musí byť väčší než zvolený priemer meranej plochy.
Najpresnejšie výsledky meraní sa dosiahnu vtedy, keď je objekt najmenej dvakrát väčší než meraná plocha.
Meranie teploty pomocou termočlánku
K prístroju je možné pripojiť termočlánok typu K, ktorý však nie je súčasťou vybavenia prístroja. Po pripojení termočlánku do zásuvky
na boku zariadenia je potrebné stlačiť tlačidlo „IRT/K” tak, aby sa na displeji zobrazil symbol „TC”. Potom je možné uskutočniť meranie
pomocou termočlánku. Pred zahájením merania je nutné sa oboznámiť s informáciami priloženými k termočlánku.
Údržba prístroja
Po ukončení práce očistite puzdro prístroja napr. pomocou prúdu stlačeného vzduchu (s tlakom najviac 0,3 MPa), pomocou štetca alebo suchej handričky. Nepoužívajte chemické alebo tekuté čistiace prípravky. Na čistenie displeja nepoužívajte abrazívne prípravky, ktoré by mohli displej poškriabať.


doba odozvy (ms) 500 automatické vypnutie (s) 30 relatívna vlhkosť prevádzky (RHG 75 % ( bez kondenzácie) !count obmedzený počet rozlíšenie merania (°C) +-0,1 prevádzková teplota (°C) 0 - 40 merací rozsah teplôt (°C) -50 až 650 spektrálny rozsah ( µm) 8-14 emisivita 0,1-1 napájanie 9 V (6F22) hmotnosť (kg) 0.35 rozmer (mm) 135 x 36 x 170 presnosť merania +-2 °C (+-2%) pre T>0 °C; +-3 °C (+-2%) pre T
   2010 - 2018    SGL cars